AUTOMATYZACJA PROJEKTOWANIA POMOSTÓW ORTOTROPOWYCH O ŻEBRACH ZAMKNIĘTYCH

W referacie przedstawiono propozycję sposobu przystosowania metody Pelikana i Esslinger do obliczania stalowych ortotropowych ciągłych płyt pomostowych z żebrami o przekroju zamkniętym o skończonej liczbie przęseł. Wyprowadzono równania momentów zginających i reakcji dla przęsła skrajnego, w których wprowadzono, uprzednio wyznaczoną, sztywność skrętną płyty w przęśle skrajnym. W dalszej części referatu przedstawiono wykresy i omówiono wyniki obliczeń sił wewnętrznych i naprężeń dla założonego żebra podłużnego o przekroju zamkniętym, uzyskane przy pomocy opracowanego w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej programu na maszynę cyfrową Odra 1304. Program nie jest jeszcze kompletny; nie uwzględnia wpływu ugięcia poprzecznic. Wkrótce uruchomiony zostanie program uwzględniający całość zagadnienia. Wstęp W mostownictwie współczesnym, a zwłaszcza w budowie mostów drogowych, coraz częściej stosuje się stalowe pomosty ortotropowe o żebrach skrzynkowych (zamkniętych. Pomosty te w odróżnieniu od po- mostów stalowych o żebrach tzw. wiotkich mają wiele istotnych zalet z których wymienić należy przede wszystkim: – możliwość ograniczenia. liczby poprzecznic (rozpiętości żeber podłóżnych przy przekrojach zamkniętych 3,5 – 4 m, – zmniejszenie liczby styków żeber podłużnych z żebrami poprzecznymi, a co za tym idzie zmniejszenie robót spawalniczych i pracochłonności wykonania całej konstrukcji, – korzystniejszy kształt elementu z uwagi na ochronę antykorozyjną. Źródła zagraniczne podają, że tego rodzaju pomosty stanowią obecnie ok. 42 % powierzchni wszystkich pomostów stalowych, wykonywanych dla celów mostownictwa. Ze względu na opisane wyżej zalety konstrukcyjne oraz występujące przy projektowaniu trudności obliczeniowe celowe jest wprowadzenie częściowej choćby automatyzacji procesu wymiarowania elementów takiego pomostu. Dodatkowo należy zauważyć, że pomosty obiektów drogowych tej samej klasy podlegają w zasadzie temu samemu obciążeniu, a rozpiętości żeber podłużnych nie przekraczają 3-4 m (z nieznacznymi odchyleniami). Te, a przede wszystkim aspekty wykonawcze, uzasadniają celowość opracowania kilku typów elementów pomostu (żeber podłużnych produkowanych o jednakowych wymiarach, pozwalając w ten sposób na uproszczenie projektowania i możliwość typizacji szczegółów konstrukcyjnych, co ma niebagatelne znaczenie technologiczne, Niewątpliwą pomoc przy tego rodzaju pracy są odpowiednie programy dla maszyn cyfrowych. [hasła pokrewne: zbiornik buforowy, płyta ortotropowa, kotły gazowe kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe kondensacyjne ceny płyta ortotropowa zbiornik buforowy