Metoda obliczania stalowych pomostów o żebrach typu zamkniętego

Celem jest przedstawienie założeń rozszerzonej metody obliczania stalowych pomostów o żebrach typu zamkniętego oraz prezentacja możliwości obliczeniowych, programu opracowanego dla maszyny cyfrowej ODRA -1304, pozwalającego na częściowe obliczenie przekrojów żebra podłużnego. Ze względu na nie zakończoną pracę, nad rozszerzeniem zakresu programu, przedstawiona tu jego wersja nie jest jeszcze ostateczna; po zakończeniu prac można oczekiwać dalszych publikacji na ten temat. Założenia metody Metoda obliczeń zastosowana przy układaniu programu, stanowi rozszerzenie znanego sposobu obliczania pomostów ortotropowych, opisanego po raz pierwszy przez YT. Pelikana i M. Esslinger (szczegóły metody i jej adaptację dla obliczania wg norm polskich przedstawiono w pracy. W pierwotnej wersji tej metody założono, iż płyta składa się z nieskończenie wielu przęseł ułożonych wzdłuż pomostu, połączonych ze sobą w sposób zapewniający ciągłość Przęseł; rozwiązania podano dla przęseł środkowych płyty, dostatecznie oddalonych od jej skrajnej poprzecznicy. Podczas opracowywania programu uzupełniono metodę M.A.N., wyprowadzając zależności na momenty i reakcje również w pierwszych przęsłach płyty ze znanego równania różniczkowego stosowanego poprzednio przez Pelikana i Esslinger. Równania powierzchni wpływu momentów i reakcji dla przęsła środkowego płyty ciągłej wieloprzęsłowej podano w pracach. Po wyznaczeniu wielkości momentów zginających, naprężenia w przekroju żebra podłużnego oblicza się, wykorzystując tzw. szerokość współpracującą blachy poziomej. Program obliczania stalowych pomostów użebrowanych i jego zastosowanie W Instytucie Dróg i Mostów PW opracowano w roku 1974 trzy programy, stalowych pomostów użebrowanych; najbardziej przydatny w tego rodzaju obliczeniach jest program o nazwie ORT3, służący do wymiarowania żeber podłużnych typu zamkniętego przy zadanym obciążeniu i poziomie wykorzystania naprężeń dopuszczalnych. Wszystkie programy opracowano w rozszerzonej wersji języka FORTRAN , stosowanego w maszynach cyfrowych ODRA 1300. Program ORT3: przy założeniu, że żebra poprzeczne płyty są podporami niepodatnymi, a zatem schematem statycznym rozważanego ustroju jest płyta ciągła wieloprzęsłowa, oparta na żebrach poprzecznych i dwóch dźwigarach głównych. W obliczeniach obciążenia ruchomego uwzględnia się tylko obciążenie pasmowe lub liniowe, przy czym przy obliczaniu momentów zginających w przekrojach przęsłowych płyty obciążenie pasmowe jest ustawione tylko nad obliczanym przekrojem, a pozostałe obciążenia przyjmuje się jako liniowe. [patrz też: zbiornik buforowy, płyta ortotropowa, kotły gazowe kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe kondensacyjne ceny płyta ortotropowa zbiornik buforowy