Wytyczne projektowania stalowych mostów drogowych

Obowiązujące dotychczas u nas Wytyczne projektowania stalowych mostów drogowych z r. 1963 nie zawierają konkretnych postanowień dotyczących projektowania ortotropowych płyt pomostowych, a tylko żądają aby obliczenia statyczne uzasadnić naukowo, a przyjęte założenia do czasu wydania donośnych przepisów uzgadniać z Ministerstwem Komunikacji. Badania na modelach obciążanych szeregiem sił We wszystkich dotychczas prowadzonych badaniach doświadczalnych obciążano płytę pomostową lub jej modele jedną siłą rozłożoną za pośrednictwem przekładki na powierzchnię w przybliżeniu odpowiadającą powierzchni, na jaką nawierzchnia przekazuje nacisk koła samochodu. Taki przypadek obciążenia modelu odpowiada obciążeniu rzeczywistej płyty pomostowej naciskiem koła samochodu zgodnie z normą niemiecką DIN 1072 . Dla płyty pomostowej najniekorzystniejsze są według tej normy naciski kół 3-osiowego tzw. ciężkiego samochodu towarowego SLW klasy 60 o ciężarze 600kN, albo klasy 30 o ciężarze 300kN, poruszającego się po głównym pasie obciążenia. Szerokość pasa wynosi 3,00 m, odstępy osi samochodu 1,50 m, odstępy kół 2,00 m, szerokość koła samochodu klasy 60 wynosi 0,60 m, klasy 30 -0,40 m, naciski kół odpowiednio 100 kN lub 50 kN. Obok ciężkiego samochodu na sąsiednich pasach znajduje się obciążenie równomierne o intensywności 3 kN 1m2 Jeśli pominąć ostatnie, którego wpływ na żebro pod kołem samochodu jest znikomy, to dla wywołania największych naprężeń w przekroju żebra płyty ciągłej na niepodatnych poprzecznicach (I etap obliczenia płyty ortotropowej metodą Pelikana-Esslinger o najczęściej stosowanych ich odstępach, tj. do 3,00 m, ustawić należy w przęśle jedno koło ciężkiego samochodu towarowego. [patrz też: zbiornik buforowy, płyta ortotropowa, kotły gazowe kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe kondensacyjne ceny płyta ortotropowa zbiornik buforowy