Modele płyt z żebrami o przekroju otwartym

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Badano modele płyt z żebrami o przekroju otwartym oraz jeden model z żebrami o przekroju zamkniętym, wykonane z blach stalowych w skali 1 : 2. Granica plastyczności stwierdzona na próbkach wynosiła dla blachy o grubości 7 mm 250, a dla blachy o grubości 3 mm 263 MN 1m2. Model I o wymiarach 4,00 2,40 m był podobny do badanego w związku z projektem mostu przez Sawę w Belgradzie. Na jego długości mieści się 5 przęseł płyty z żebrami o przekroju otwartym z płaskowników o grubości 7 mm .Szerokość dobrana została tak, aby mieściły się w niej z pewnym zapasem 3 koła samochodu w skali modelu. Boczne ograniczenie stanowiły sztywniejsze od normalnych żebra skrajne. …read more

Norma obciążen mostów PN-66B-02015

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Nasza norma obciążeń mostów PN-66B-02015, podobnie jak radziecka CH 200-62, przewiduje jednakowe obciążenia na wszystkich pasach, jakie mieszczą się na szerokości jezdni. Według naszej normy płytę pomostową obciążać należy naciskami tylnych kół samochodów, które mogą się znaleźć równocześnie obok siebie na wszystkich pasach obciążeń. Rozstaw osi wynosi 1,60 m, rozstaw osiowy kół 1,50 m, ich szerokości dla I klasy obciążeń 0,60 m, dla II -0,50 m, a naciski – przy pominięciu obciążenia powierzchniowego – odpowiednio 60 kN dla I i 50 dla II klasy obciążeń. Nasuwa się pytanie, czy i w jakich przypadkach wnioski z badań stalowych ortotropowych płyt obciążanych jedną siłą można odnieść również do płyty obciążonej szeregiem sił ustawionych obok siebie, stosownie do postanowień naszej normy: W szczególności interesujący jest zakres pracy sprężystej i nośność tak obciążonej płyty ciągłej na niepodatnych podporach. Stalowa płyta ortotropowa jako ustrój wielokrotnie statycznie niewyznaczalny zachowuje się pod wzrastającym obciążeniem inaczej niż pręt pojedynczy rozciągany czy oddzielna belka i jeśli w jednym żebrze, bezpośrednio obciążonym, zostanie osiągnięta granica plastyczności nie powoduje to jeszcze narastania jego odkształceń plastycznych, bo przeszkadzają temu sąsiednie, związane z nim żebra dotychczas mniej obciążone. …read more

Wytyczne projektowania stalowych mostów drogowych

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Obowiązujące dotychczas u nas Wytyczne projektowania stalowych mostów drogowych z r. 1963 nie zawierają konkretnych postanowień dotyczących projektowania ortotropowych płyt pomostowych, a tylko żądają aby obliczenia statyczne uzasadnić naukowo, a przyjęte założenia do czasu wydania donośnych przepisów uzgadniać z Ministerstwem Komunikacji. Badania na modelach obciążanych szeregiem sił We wszystkich dotychczas prowadzonych badaniach doświadczalnych obciążano płytę pomostową lub jej modele jedną siłą rozłożoną za pośrednictwem przekładki na powierzchnię w przybliżeniu odpowiadającą powierzchni, na jaką nawierzchnia przekazuje nacisk koła samochodu. Taki przypadek obciążenia modelu odpowiada obciążeniu rzeczywistej płyty pomostowej naciskiem koła samochodu zgodnie z normą niemiecką DIN 1072 . Dla płyty pomostowej najniekorzystniejsze są według tej normy naciski kół 3-osiowego tzw. …read more

Postanowienia norm i przepisów

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Tylko niektóre przepisy urzędowe zawierają specjalne postanowienia w sprawie wymiarowania stalowych ortotropowych płyt pomostowych i to na ogół znacznie ostrożniej formułowane, niż omówione propozycje oparte na wynikach badań. Interesujące są przede wszystkim postanowienia przepisów obowiązujących w RFN, gdzie wykonano najwięcej mostów z ortotropową stalową płytą pomostową i gdzie najwcześniej przystąpiono do badań takich płyt. Norma DIN-1073 z lipca 1974 nakazuje wyznaczać następujące naprężenia w płycie ortotropowej : a pochodzące od jej udziału w pracy dźwigara głównego jako pasa górnego b pochodzące ze zginania jej w obu kierunkach pod obciążeniem lokalnym, c otrzymane z superpozycji obu powyższych. Przy sprawdzaniu wytrzymałości i stateczności płyty ortotropowej obowiązują dla naprężeń omówionych w punkcie c, pochodzących tylko od obciążeń głównych; wartości naprężeń odpuszczalnyeh przewidziane w normie dla obciążeń głównych i dodatkowych. W blasze płaskiej należy sprawdzić naprężenia zastępcze w jej płaszczyźnie środkowej. …read more

Zmniejszenie obciążeń

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Poniżej rozpiętości granicznych lub uogólnionych momentów granicznych wyznaczonych dla betonu lekkiego, korzyści uzyskane przez zastosowanie betonu lekkiego są wprost proporcjonalne do zmniejszenia ciężaru własnego. Zmniejszenie obciążeń działających na rusztowania mostowe lub zmniejszenie ciężaru elementów prefabrykowanych może wynikać ze zmniejszenia ciężaru konstrukcji lub z ewentualnego zmniejszenia wymiarów konstrukcji, co wiąże się z omówioną wcześniej sprawą wymiarowania konstrukcji nośnych. O ważności tego problemu nie trzeba szerzej mówić. Wystarczy stwierdzić, że np. sprzęt służący. …read more

Redukcja sił wewnętrznych w konstrukcjach sprężonych

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Redukcja sił wewnętrznych w konstrukcjach sprężonych jest związana z pojęciem rozpiętości granicznej w belkach o stałym momencie bezwładności lub pojęciem uogólnionego momentu granicznego od cię- żaru własnego w belkach o momencie bezwładności zmiennym na długości Wiadomo, że w konstrukcjach sprężonych, których rozpiętości są mniejsze od rozpiętości granicznych lub momenty są mniejsze od uogólnionych momentów granicznych obciążenie ciężarem własnym jest, przenoszone przez zwiększone mimośrody kabli. Zmniejszenie ciężaru własnego, powodujące redukcję momentów, nie wpływa więc tutaj na wymiary i zbrojenie przekroju. Rozpiętość graniczna zależy jednak od stosunku sumy momentów od dodatkowego obciążenia stałego i obciążenia użytkowego do momentu od ciężaru własnego. Zmniejszenie ciężaru własnego powoduje zwiększenie tej rozpiętości. Rozpiętość graniczna w mostach drogowych z betonu zwykłego w stosowanych przekrojach, kształtuje się w granicach: 15 -20 m dla ustrojów wolno podpartych i 25 – 35 m dla ustrojów ciągłych z uwzględnieniem transformacji trasy kabla. …read more

Most graniczny przez Olzę w Cieszynie

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Pierwszym większym obiektem z lekkiego betonu jest most graniczny przez Olzę w Cieszynie. Jest to trzyprzęsłowa monolityczna płyta sprężona z betonu agloporytowego na kruszywie z Zakładu w Knurewie. Budowę zakończono w roku 1973. Ze względu na rodzaj materiału oraz znaczną smukłość ustroju nośnego wykonano szczegółowe badania odbiorcze . W zaawansowanym stadium projektowania znajdują się dwa dalsze duże obiekty tego typu. …read more

Sily bierne

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Siły bierne, które wypadły z gry pozostają niezmienione i ustalają się na poziomie przy dalszym zwiększeniu obciążenia. Należy je wówczas traktować jako obciążenie czynne o wartości stałej. Opisana tu procedura umożliwia względnie łatwo śledzić eliminowanie ze wzrostu dalszych sił biernych aż do uzyskania stanu uważanego za graniczny. W przypadku szczególnym, gdy przemieszczenia fundamentów osiągneły wartość s+, graniczną z uwagi na eksploatację obiektu, wówczas poziom vk wyznacza poszukiwane obciążenie graniczne i może służyć do określenia współczynnika bezpieczeństwa tej konstrukcji z uwagi na sztywność palowania.
ASPEKTY STATYCZNE I KONSTRUKCYJNE STOSOWANIA LEKKIEGO BETONU W MOSTOWNICTWIE Omówiono techniczne możliwości stosowania lekkiego betonu w mostownictwie. Oszacowano efekty statyczno-wytrzymałościowe oraz omówiono problemy związane ze sztywnością ustrojów wykonanych w całości z lekkiego betonu. …read more

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI POSADOWIONYCH NA PALACH

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Przedstawia się analizę statyczną głowicy pali jako bryły nieodkształcalnej obciążanej siłami czynnymi oraz reakcjami pali. Rozwiązanie otrzymuje się według procedur metody przemieszczeń, która jest niezbędna przy automatyzacji obliczeń na EMC i która umożliwia analizę statyczną pali metodą parametrów początkowych. Rozwiązanie zawiera modyfikacje towarzyszące przy przejściach układu w stan graniczny. l. Wprowadzenie Analiza statyczna konstrukcji posadowionych na palach jest powiązana z analizą bryły nieodkształcalnej, którą jest głowica pali i analizą pręta na podłożu (sprężystym. …read more

CHLODZENIE SILNIKA

Posted by admin on September 15th, 2019
Comments Off

CHŁODZENIE SILNIKA Silne nagrzanie cylindrów i tłoków w czasie spalania mieszanki może wywołać rozrzedzenie i spalenie oleju, przedwczesne zapłony paliwa, pogorszenie napełniania cylindrów i spadek mocy silnika, a przy dłuższej pracy przegrzanego silnika zatarcie tłoka w cylindrze i awarię. Dla zapobieżenia tym zjawiskom w silnikach samochodowych i ciągnikowych stosuje się chłodzenie wodne. System chłodzenia ciągnika SChTZ-NATI. Aby utrzymać prawidłowe działanie systemu zapłonowego, konieczne jest okresowe sprawdzenie i regulowanie szczeliny między kontaktami otwartego przerywacza iskrownika . Iskrownik należy okresowo smarować, chroniąc kontakty iskrownika od zanieczyszczenia olejem, naftą lub benzyną. …read more