Posts Tagged ‘kotły gazowe kondensacyjne ceny’

AUTOMATYZACJA PROJEKTOWANIA POMOSTÓW ORTOTROPOWYCH O ŻEBRACH ZAMKNIĘTYCH

Thursday, September 19th, 2019

W referacie przedstawiono propozycję sposobu przystosowania metody Pelikana i Esslinger do obliczania stalowych ortotropowych ciągłych płyt pomostowych z żebrami o przekroju zamkniętym o skończonej liczbie przęseł. Wyprowadzono równania momentów zginających i reakcji dla przęsła skrajnego, w których wprowadzono, uprzednio wyznaczoną, sztywność skrętną płyty w przęśle skrajnym. W dalszej części referatu przedstawiono wykresy i omówiono wyniki obliczeń sił wewnętrznych i naprężeń dla założonego żebra podłużnego o przekroju zamkniętym, uzyskane przy pomocy opracowanego w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej programu na maszynę cyfrową Odra 1304. Program nie jest jeszcze kompletny; nie uwzględnia wpływu ugięcia poprzecznic. Wkrótce uruchomiony zostanie program uwzględniający całość zagadnienia. …read more

Metoda obliczania stalowych pomostów o żebrach typu zamkniętego

Thursday, September 19th, 2019

Celem jest przedstawienie założeń rozszerzonej metody obliczania stalowych pomostów o żebrach typu zamkniętego oraz prezentacja możliwości obliczeniowych, programu opracowanego dla maszyny cyfrowej ODRA -1304, pozwalającego na częściowe obliczenie przekrojów żebra podłużnego. Ze względu na nie zakończoną pracę, nad rozszerzeniem zakresu programu, przedstawiona tu jego wersja nie jest jeszcze ostateczna; po zakończeniu prac można oczekiwać dalszych publikacji na ten temat. Założenia metody Metoda obliczeń zastosowana przy układaniu programu, stanowi rozszerzenie znanego sposobu obliczania pomostów ortotropowych, opisanego po raz pierwszy przez YT. Pelikana i M. Esslinger (szczegóły metody i jej adaptację dla obliczania wg norm polskich przedstawiono w pracy. …read more

Obciążenie ustawiane w przęsłach przyległych do obliczanej podpór

Wednesday, September 18th, 2019

Przy obliczaniu momentów zginających w przekrojach podporowych zakłada się, że obciążenie ustawiane w przęsłach przyległych do obliczanej podpory – jest obciążeniem pasmowym. W przypadku reakcji podporowych uwzględniono tylko obciążenie liniowe. Momenty i reakcje w poszczególnych przekrojach płyty obliczono, rozwijając funkcję obciążenia w kierunku x w szereg trygonometryczny Fouriera. Momenty i reakcje pochodzące od obciążenia stałego, równomiernie rozłożonego na wszystkich przęsłach płyty, obliczono jak dla belki ciągłej wieloprzęsłowej, z poniższych zależności: a w przęśle skrajnym: Mprzęsł. = 0,0776gt2 Mpodp. …read more

KRYTERIA WYMIAROWANIA STALOWYCH ORTOTROPOWYCH PŁYT POMOSTOWYCH MOSTÓW DROGOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH

Wednesday, September 18th, 2019

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że: 1. Szerokość płyty ma minimalny wpływ na wartości obliczonych sił wewnętrznych. 2. Największe wartości sił wewnętrznych otrzymuje się przy trzech pasmach obciążenia, bez względu na szerokość płyty. 3. …read more

Naprężenia w elementach stalowej ortotropowej płyty pomostowej

Wednesday, September 18th, 2019

Naprężenia w elementach stalowej ortotropowej płyty pomostowej są sumami wielu składników. W przekrojach prostopadłych do osi mostu nakładają się na siebie naprężenia normalne w blasze płaskiej i żebrach podłużnych, pochodzących od zginania dźwigarów głównych, dla których płyta pomostowa stanowi wspólny pas górny oraz naprężenia od zgina- nia płyty pod obciążeniem lokalnym (naciskami kół samochodów. W przekrojach równoległych do osi mostu nakładają się naprężenia normalne w blasze jako pasie górnym poprzecznic i naprężenia od zginania samej blachy bezpośrednio obciążonej naciskami kół samochodów. Ponadto dochodzą w przekrojach żeber i blachy płaskiej, jako elementach tężnika poziomego, naprężenia normalne, a w samej blasze także naprężenia ścinające, wywołane obciążeniem poziomym od parcia wiatru. Obliczenie poszczególnych naprężeń w sprężystej pracy ustroju nie przedstawia trudności. …read more

Most przez rzekę Sawę w Belgradzie

Wednesday, September 18th, 2019

W związku z projektem mostu przez rzekę Sawę w Belgradzie przeprowadzono w 1953 r. w laboratorium prof. Kloppela Darmstadzie badania na wykonanym w skali 1: 2 modelu fragmentu przęsła mostu obejmującego 5 pól ortotropowej płyty pomostowej z żebrami podłużnymi z płaskowników, a następnie na wyciętym z niego modelu jednego przęsła tej płyty, ograniczonego podpartymi na całej długości poprzecznicami. Model obciążany był ustawioną w środku jedną siłą rozłożoną na powierzchni 150•300 mm, wzrastającą aż do osiągnięcia jego nośności. Celem badań było ustalenie zakresu sprężystej pracy żeber podłużnych oraz poznanie zachowania się ich po przekroczeniu granicy sprężystości i teoretycznej nośności. …read more

Badania na modelu plyty ortotropowej

Wednesday, September 18th, 2019

Badania na modelu płyty ortotropowej z żebrami o przekroju zamkniętym, prowadzone przez Kloppela w Darmstadzie w 1957 r., omawiane przez Pelikana, wykazały jeszcze większe zapasy nośności przy obciążeniu jedną siłą. W zakresie pracy sprężystej stwierdzono dobrą zgodność odkształceń wyliczonych metodą Pelikana z pomierzonymi. Powyżej tego zakresu ugięcia wzrastały liniowo w zależności od siły obciążającej, a odkształcenia trwałe pojawiły się dopiero przy obciążeniu odpowiadającym w obiekcie podwójnej wartości obciążenia normowanego. Elementem ortotropowej płyty pomostowej, który uczestniczy we wszystkich wymienionych jej funkcjach, a przy tym jest najbardziej narażony na wielokrotnie powtarzające się obciążenia mogące spowodować pęknięcia zmęczeniowe, jest blacha płaska. Była ona przedmiotem badań doświadczalnych prowadzonych przez Kloppela. …read more

Postanowienia norm i przepisów

Tuesday, September 17th, 2019

Tylko niektóre przepisy urzędowe zawierają specjalne postanowienia w sprawie wymiarowania stalowych ortotropowych płyt pomostowych i to na ogół znacznie ostrożniej formułowane, niż omówione propozycje oparte na wynikach badań. Interesujące są przede wszystkim postanowienia przepisów obowiązujących w RFN, gdzie wykonano najwięcej mostów z ortotropową stalową płytą pomostową i gdzie najwcześniej przystąpiono do badań takich płyt. Norma DIN-1073 z lipca 1974 nakazuje wyznaczać następujące naprężenia w płycie ortotropowej : a pochodzące od jej udziału w pracy dźwigara głównego jako pasa górnego b pochodzące ze zginania jej w obu kierunkach pod obciążeniem lokalnym, c otrzymane z superpozycji obu powyższych. Przy sprawdzaniu wytrzymałości i stateczności płyty ortotropowej obowiązują dla naprężeń omówionych w punkcie c, pochodzących tylko od obciążeń głównych; wartości naprężeń odpuszczalnyeh przewidziane w normie dla obciążeń głównych i dodatkowych. W blasze płaskiej należy sprawdzić naprężenia zastępcze w jej płaszczyźnie środkowej. …read more

Wytyczne projektowania stalowych mostów drogowych

Tuesday, September 17th, 2019

Obowiązujące dotychczas u nas Wytyczne projektowania stalowych mostów drogowych z r. 1963 nie zawierają konkretnych postanowień dotyczących projektowania ortotropowych płyt pomostowych, a tylko żądają aby obliczenia statyczne uzasadnić naukowo, a przyjęte założenia do czasu wydania donośnych przepisów uzgadniać z Ministerstwem Komunikacji. Badania na modelach obciążanych szeregiem sił We wszystkich dotychczas prowadzonych badaniach doświadczalnych obciążano płytę pomostową lub jej modele jedną siłą rozłożoną za pośrednictwem przekładki na powierzchnię w przybliżeniu odpowiadającą powierzchni, na jaką nawierzchnia przekazuje nacisk koła samochodu. Taki przypadek obciążenia modelu odpowiada obciążeniu rzeczywistej płyty pomostowej naciskiem koła samochodu zgodnie z normą niemiecką DIN 1072 . Dla płyty pomostowej najniekorzystniejsze są według tej normy naciski kół 3-osiowego tzw. …read more

Norma obciążen mostów PN-66B-02015

Tuesday, September 17th, 2019

Nasza norma obciążeń mostów PN-66B-02015, podobnie jak radziecka CH 200-62, przewiduje jednakowe obciążenia na wszystkich pasach, jakie mieszczą się na szerokości jezdni. Według naszej normy płytę pomostową obciążać należy naciskami tylnych kół samochodów, które mogą się znaleźć równocześnie obok siebie na wszystkich pasach obciążeń. Rozstaw osi wynosi 1,60 m, rozstaw osiowy kół 1,50 m, ich szerokości dla I klasy obciążeń 0,60 m, dla II -0,50 m, a naciski – przy pominięciu obciążenia powierzchniowego – odpowiednio 60 kN dla I i 50 dla II klasy obciążeń. Nasuwa się pytanie, czy i w jakich przypadkach wnioski z badań stalowych ortotropowych płyt obciążanych jedną siłą można odnieść również do płyty obciążonej szeregiem sił ustawionych obok siebie, stosownie do postanowień naszej normy: W szczególności interesujący jest zakres pracy sprężystej i nośność tak obciążonej płyty ciągłej na niepodatnych podporach. Stalowa płyta ortotropowa jako ustrój wielokrotnie statycznie niewyznaczalny zachowuje się pod wzrastającym obciążeniem inaczej niż pręt pojedynczy rozciągany czy oddzielna belka i jeśli w jednym żebrze, bezpośrednio obciążonym, zostanie osiągnięta granica plastyczności nie powoduje to jeszcze narastania jego odkształceń plastycznych, bo przeszkadzają temu sąsiednie, związane z nim żebra dotychczas mniej obciążone. …read more