Postanowienia norm i przepisów

Tylko niektóre przepisy urzędowe zawierają specjalne postanowienia w sprawie wymiarowania stalowych ortotropowych płyt pomostowych i to na ogół znacznie ostrożniej formułowane, niż omówione propozycje oparte na wynikach badań. Interesujące są przede wszystkim postanowienia przepisów obowiązujących w RFN, gdzie wykonano najwięcej mostów z ortotropową stalową płytą pomostową i gdzie najwcześniej przystąpiono do badań takich płyt. Norma DIN-1073 z lipca 1974 nakazuje wyznaczać następujące naprężenia w płycie ortotropowej : a pochodzące od jej udziału w pracy dźwigara głównego jako pasa górnego b pochodzące ze zginania jej w obu kierunkach pod obciążeniem lokalnym, c otrzymane z superpozycji obu powyższych. Przy sprawdzaniu wytrzymałości i stateczności płyty ortotropowej obowiązują dla naprężeń omówionych w punkcie c, pochodzących tylko od obciążeń głównych; wartości naprężeń odpuszczalnyeh przewidziane w normie dla obciążeń głównych i dodatkowych. W blasze płaskiej należy sprawdzić naprężenia zastępcze w jej płaszczyźnie środkowej. Nie trzeba sprawdzać naprężeń od lokalnego zginania i ścinania blachy. Według obowiązujących w NRD przepisów TGL-13460 przy sprawdzaniu ortotropowej płyty pomostowej można pominąć naprężenia w blasze płaskiej od jej zginania jako płyty izotropowej, jeśli naprężenia od wszystkich innych układów nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Radzieckie przepisy Technićeskije uslovija projektorovanija źelezodoroźnych, avtodorożnych igorodskich mostov i trub z r. 1962 nie zawierają jeszcze żadnych postanowień dotyczących obliczania stalowych ortotropowych płyt pomostowych. Dopiero w 1968 roku zostały wydane, opracowane .na podstawie badań prowadzonych w CNJJC Mintranstroja, specjalne wytyczne Rekomendacji po projektirovaniju stalnych ortotropnych plit projezżej ćasti avtodorożnych mostov, z których najważniejsze fragmenty przytacza Iljasiewicz. Wytyczne te podają następujące warunki dla naprężeń na dolnej krawędzi żebra podłużnego: a w przypadku gdy C1x,m C1x,c Należy dodać, że w Związku Radzieckim dla wymiarowania konstrukcji mostowych obowiązuje metoda stanów granicznych, w związku z tym wartości naprężeń wyliczone są przy uwzględnieniu współczynników przeciążenia. [przypisy: zbiornik buforowy, płyta ortotropowa, kotły gazowe kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe kondensacyjne ceny płyta ortotropowa zbiornik buforowy