Obciążenie ustawiane w przęsłach przyległych do obliczanej podpór

Przy obliczaniu momentów zginających w przekrojach podporowych zakłada się, że obciążenie ustawiane w przęsłach przyległych do obliczanej podpory – jest obciążeniem pasmowym. W przypadku reakcji podporowych uwzględniono tylko obciążenie liniowe. Momenty i reakcje w poszczególnych przekrojach płyty obliczono, rozwijając funkcję obciążenia w kierunku x w szereg trygonometryczny Fouriera. Momenty i reakcje pochodzące od obciążenia stałego, równomiernie rozłożonego na wszystkich przęsłach płyty, obliczono jak dla belki ciągłej wieloprzęsłowej, z poniższych zależności: a w przęśle skrajnym: Mprzęsł. = 0,0776gt2 Mpodp. = – 0,105 gt2 R = 1,132 gt2, b w przęśle środkowym: Mtprzęsł. = 0,0417 gt2, Mpodp. = – 0,0834gt2, Rg = 1,Ogt2, w których przez g oznaczono obciążenie stałe przypadające na jednostkę powierzchni płyty, a przez t-rozpiętość przęsła płyty. Naprężenia normalne w skrajnych włóknach żebra podłużnego obli- cza się z uwzględnieniem. zadanej szerokości współpracującej blachy poziomej z danym żebrem podłużnym w przęśle skrajnym i środkowym płyty. Siły wewnętrzne (zależne od sztywności płyty Dy i 2H) wyznaczane są przy każdym sprawdzeniu naprężeń płyty dla przyjętej wysokości przekroju żebra, zależą zatem odpodpowiedniej wartości współczynnika sztywności płyty Fj. Wykorzystanie zadanych naprężeń dopuszczalnych we włóknach obliczanego żebra podłużnego założono z dokładnością do ±2 %. Poniżej przedstawiono wykresy i omówiono wyniki obliczeń sił wewnętrznych i naprężeń, uzyskane przy zastosowaniu programu ORT3 dla założonego żebra podłużnego (przekrój poprzeczny trapezowy o stałej wysokości h = 16 cm); szerokości analizowanej płyty przyjęto równe b = 7,00 i 4,50 m a rozpiętość t = 3,00 m; jako parametr zmienny wprowadzono różną liczbę pasm obciążenia ruchomego, obliczonego zgodnie z z normą PN -66B-02015 dla pomostów drogowych I klasy. Przekrój poprzeczny płyty i schematy ustawienia obciążeń w kie- runku pokazano na rys. 5. Wielkość obciążenia ruchomego w przypadku 3 pasm wynosi P = 6 x 1,4 = 8,40 T; w przypadku 4 pasm P = = 8,4 x 0,9 = 7,560 T, zaś w przypadku 5 pasm P = 8,4 xO,8 = 6,720 T. [podobne: zbiornik buforowy, płyta ortotropowa, kotły gazowe kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe kondensacyjne ceny płyta ortotropowa zbiornik buforowy