Zakres pracy sprężystej

Zakres pracy sprężystej jest bardzo trudny do określenia; W modelu płyty z żebrami o przekroju zamkniętym obciążanym trzema siłami różnica między rzeczywistą wartością siły na granicy zakresu pracy sprężystej a wyliczoną dla stanu, gdy na dolnych krawędziach obciążonych żeber naprężenia osiągają granicę plastyczności 263 MN 1m2, jest znacznie mniejsza, inaczej niż w badanym przez Kloppela podobnym modelu obciążanym jedną siłą. Dowodzi to współpracy wszystkich żeber. Nawiązując do kryterium wymiarowania przyjętego dla projektu mostu przez Sawę, wyliczono ilorazy sił wywołujących ugięcia trwałe żeber równe Ich rozpiętości do sił wywołujących na krawędziach żeber naprężenia równe dopuszczalnym. Wartości te są nieco większe niż otrzymane z badań prowadzonych w związku z projektem mostu przez Sawę. Różnica pochodzi głównie stąd, że granice plastyczności materiału modeli są wyższe niż normowe, a zatem należałoby też odpowiednio zwiększyć naprężenia dopuszczalne. Wnioski Wyniki badań na modelach stalowych ortotropowych płyt pomostowych obciążanych statycznie szeregiem sił rozłożonych na powierzchniach ustawionych obok siebie w odstępach odpowiadających obciążeniu kołami samochodów, stosownie do polskiej normy PN-66jB-02015, wykazały, że dla takiego przypadku obciążenia można stosować te same kryteria wymiarowania co dla przypadku obciążenia odpowiadającego naciskowi jednego koła samochodu. W tak obciążonych płytach z żebrami o przekroju otwartym zachowanie się żeber bezpośrednio obciążonych w zakresie pracy sprężystej jest identyczne jak w płytach obciążonych jedną siłą, a poza tym zakresem różni się nieznacznie. W płytach z żebrami o przekroju zamkniętym różnice są dostrzegalne już w zakresie pracy sprężystej, jednak nie mają one istotnego znaczenia z uwagi na kryteria wymiarowania. Należy przypuszczać, że nośność żeber podłużnych, odpowiadająca stanowi zniszczenia, zostanie wcześniej osiągnięta przy obciążeniu płyty szeregiem kół niż przy obciążeniu jednym kołem samochodu, jednak można też na podstawie badań mieć pewność, że będzie ona w obu przypadkach na tyle duża, aby można się nią nie zajmować. W obu przypadkach kryteriami wymiarowania stalowej ortotropowej płyty pomostowej są odkształcenia dopuszczalne z uwagi na normalne jej użytkowanie. [więcej w: drzwi lewe czy prawe, olx nowa sól, maszyny pakujące ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Domy z drewna drzwi lewe czy prawe olx nowa sól